Geraadpleegde versie
Art. 149.
Elk vonnis is met redenen omkleed. Het wordt openbaar bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet. In strafzaken wordt het beschikkend gedeelte uitgesproken in openbare terechtzitting.
Versies
22 april 2019: Geraadpleegde versie