Wetshistoriek

Vervangen bij de grondwetsherziening van 1 juni 1983 (BS 10 juni 1983, err. BS 30 juni 1983) en gewijzigd bij de grondwetsherziening van 25 februari 2005 (BS 11 maart 2005).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Grondwettelijk Hof 20 september 2018, nr. 115/2018​​​​​​​

“B.9.1. Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, hebben de Grondwetgever en de bijzondere wetgever aan de gemeenschappen en de gewesten de volledige bevoegdheid toegekend tot het uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de hun toegewezen aangelegenheden.

Krachtens artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen beschikken de gewesten over een uitgebreide bevoegdheid inzake ondergeschikte besturen. In die zin zijn de gewesten met name bevoegd om de organisatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen en de keuze van de techniek van stemming bij die verkiezingen te regelen.

B.9.2. Met toepassing van artikel 139 van de Grondwet hebben het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap in onderlinge overeenstemming beslist dat de Duitstalige Gemeenschap, op het grondgebied van het Duitse taalgebied, met ingang van 1 januari 2015, de bevoegdheden van het Waalse Gewest uitoefent betreffende de ondergeschikte besturen bedoeld in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, « beperkt tot de verkiezing van de gemeentelijke en binnengemeentelijke organen, met inbegrip van […] de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de fondsen die ervoor zijn bestemd » (artikel 1, eerste lid, 1°/1, van het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 « betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen », zoals gewijzigd bij artikel 1 van het decreet van 28 april 2014 van het Waalse Gewest « tot wijziging van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen »; artikel 1, eerste lid, 1.1, van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 1 juni 2004 « betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen », zoals gewijzigd bij artikel 1 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 5 mei 2014 « tot wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen »).

B.10. Hieruit vloeit voort dat, sinds 1 januari 2005, de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is om de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen te regelen, met inbegrip van de keuze van de techniek van stemming, in de negen gemeenten van het Duitse taalgebied.

Het Waalse Gewest blijft bevoegd om de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen te regelen, met inbegrip van de keuze van de techniek van stemming, in de gemeenten van het Franse taalgebied. Het blijft ook als enige bevoegd om de organisatie te regelen van de provincieraadsverkiezingen, met inbegrip van de keuze van de techniek van stemming, over het hele grondgebied ervan, met andere woorden in de gemeenten van het Franse taalgebied en in de gemeenten van het Duitse taalgebied.

B.11. Het Waalse Gewest heeft bijgevolg, door het systeem van de « elektronische stemming met leespen » af te schaffen voor de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten van het Franse taalgebied, gehandeld binnen de uitoefening van zijn hiervoor in B.8.1 tot B.10 omschreven bevoegdheden om de organisatie van de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen te regelen.”

Lees meer

Advies van de Raad van State van 4 maart 2016 over een voorontwerp van decreet ‘houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016’, Parl.St. Vlaams Parlement 2015-2016, nr. 722/1

Blz. 17:

"BEVOEGDHEID

2.1. Krachtens artikel 6, § 1, IX, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’ (BWHI) zijn de gewesten in beginsel bevoegd voor de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Gelet op deze gewestbevoegdheid moet het verdrag waarmee de instemming wordt beoogd, beschouwd worden als een gemengd verdrag, en is de Vlaamse decreetgever bevoegd om zijn instemming met dit verdrag te verlenen.

2.2. Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp blijkt dat de Werkgroep gemengde verdragen, in de vergadering van 16 december 2014, van oordeel was dat het verdrag geen betrekking had op een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap behoorde.

Op het ogenblik van het ondertekenen van het verdrag, zijnde 14 januari 2016, was de Duitstalige Gemeenschap evenwel zonder twijfel mede bevoegd voor het sluiten van het verdrag. Ter uitvoering van artikel 139 van de Grondwet bepalen artikel 1, eerste lid, van het decreet van het Waals Gewest van 6 mei 1999 ‘betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen’, zoals gewijzigd bij decreet van 17 december 2015 met ingang van 1 januari 2016, alsook artikel 1, eerste lid, van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap ‘betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen’, zoals gewijzigd bij decreet van 15 december 2015 dat, op het grondgebied van het Duitse taalgebied, de Duitstalige Gemeenschap de bevoegdheden uitoefent van het Waalse Gewest, bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 1° tot 7° en 9° tot 13°, BWHI.

De gemachtigde bevestigde dat op de vergadering van 11 februari 2016 de Werkgroep gemengde verdragen de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap heeft erkend."

Lees meer

Advies van de Raad van State van 4 september  2018 over een voorontwerp van decreet ‘portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République d’Afrique du Sud sur l’exercice d’activités à but lucratif par les conjoints de membres du personnel diplomatique et consulaire, fait à Pretoria, le 14 janvier 2016’, Parl.St . Waals Parlement 2018-2019, nr. 1194/1 

Blz. 28:

​​​​​​​« Examen de l’accord

1. Dans l’avis n° 58.830/VR donné le 4 mars 2016 sur un avant-projet devenu le décret flamand du 1er juillet 2016 « houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016 » Voetnoot 1 van het geciteerde advies: Doc. parl., Parl. fl., 2015-2016, n° 722/1, pp. 15 à 18., les chambres réunies de la section de législation ont formulé les observations suivantes :

(Traduction)

« Compétence

2.1. Conformément à l’article 6, §1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ (LSRI), les régions sont en principe compétentes pour l’occupation de travailleurs étrangers.

Eu égard à cette compétence régionale, l’accord auquel on vise à donner assentiment doit être considéré comme un traité mixte, et le législateur décrétal flamand est compétent pour y donner son assentiment.

2.2. Il ressort de l’exposé des motifs du projet que, lors de la réunion du 16 décembre 2014, le groupe de travail traités mixtes était d’avis que l’accord ne concernait pas une matière relevant de la compétence de la Communauté germanophone.

Cependant, le 14 janvier 2016, date de la signature de l’accord, la Communauté germanophone était indubitablement compétente elle aussi pour conclure l’accord. En exécution de l’article 139 de la Constitution, l’article 1er, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’emploi et de fouilles », modifié par le décret du 17 décembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016, ainsi que l’article 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté germanophone « relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’emploi et de fouilles », disposent que la Communauté germanophone, sur le territoire de la Région de langue allemande, exerce les compétences de la Région wallonne en matière d’emploi, visées à l’article 6, §1er, IX, 1° à 7° et 9° à 13°, de la LSRI.

Le délégué a confirmé que, lors de la réunion du 11 février 2016, le groupe de travail traités mixtes a reconnu la compétence de la Communauté germanophone. »

Lees meer

Advies van de Raad van State van 8 september 2016 over een voorontwerp van decreet ‘apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme’, Parl.St. Waals Parlement 2016-2017, nr. 586/1

Blz. 44:

"Observation générale

Avant la Sixième Réforme de l’État, le tourisme relevait des matières attribuées aux CommunautésVoetnoot 3 van het geciteerde advies: Article 4, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 « de réformes institutionnelles » avant sa modification par la loi spéciale du 6 janvier 2014 « relative à la Sixième Réforme de l’État ». .

Conformément au mécanisme inscrit à l’article 138 de la Constitution, l’exercice de la compétence en matière de tourisme a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne, compétente dans les limites de la région de langue française, et à la Commission communautaire française, compétente dans les limites de la région bilingue de Bruxelles-CapitaleVoetnoot 4 van het geciteerde advies: Le transfert a été opéré par trois décrets, datés des 19 et 22 juillet 1993 et de rédaction identique, « attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française »..

Le champ d’application du Code wallon du tourisme, adopté le 1er avril 2010, se trouve ainsi limité à la région de langue française, la Communauté germanophone s’étant dotée d’un arsenal législatif distinct.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, le tourisme a été directement porté au nombre des matières régionales et inscrit, au titre de l’économie, à l’article 6, §1er, VI, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 « de réformes institutionnelles »Voetnoot 5 van het geciteerde advies: Articles 3 et 17 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 « relative à la Sixième Réforme de l’État »..

Afin de maintenir la compétence de la Communauté germanophone en la matière, la Région wallonne et la Communauté germanophone ont convenu, en application de l’article 139 de la Constitution, que la compétence en matière de tourisme serait exercée par la Communauté germanophone dans la région de langue allemandeVoetnoot 6 van het geciteerde advies: Décret de la Région wallonne du 27 mars 2014 « relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de tourisme »; décret de la Communauté germanophone du 31 mars 2014 portant le même intitulé..

C’est ainsi que l’article 3, d), du projet (article 5.D, §2, alinéa 2, 6°, en projet), et d’autres dispositions à sa suite, précisent que sa portée territoriale est limitée à la « Région wallonne de langue française ».

La notion ainsi utilisée ne se distingue pas quant à son contenu de celle de « région de langue française » que consacre l’article 4, alinéa 1er, de la Constitution.

Il convient dès lors de revoir l’ensemble du projet afin d’y remplacer la notion de « Région wallonne de langue française » par celle de « région de langue française »."

Lees meer

Advies  62.321/4 van de Raad van State van 13 november 2017 over een voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap ‘modifiant le décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d’aide sociale par la Communauté germanophone’

Blz. 3:

« 1. L’avant-projet de décret vise à modifier le décret du 15 décembre 2008 ‘portant financement des communes et des centres publics d’aide sociale par la Communauté germanophone’ afin d’imposer à la province de Liège l’obligation d’octroyer aux communes de la région de langue allemande une dotation annuelle destinée à financer leurs missions générales, complémentaire à celle octroyée par la Communauté germanophone à charge de son budget général des dépenses.

Il résulte de l’exposé des motifs que la Communauté germanophone entend s’appuyer sur la compétence prévue à l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’, disposition qui habilite l’autorité fédérale et les communautés à charger, notamment, les autorités provinciales de l’exécution de leurs lois, décrets et arrêtés, et d’autres missions, en ce compris de l’inscription à leur budget des dépenses qu’elles imposent à ces autorités.

2. Le financement des provinces et des communes fait l’objet de l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9° et 10°, de la même loi spéciale qui dispose :

« Les matières visées à l’article 39 de la Constitution sont :

[...]

VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :

[…]

9° le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des collectivités supracommunales et des provinces ;

10° le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les collectivités supracommunales, les provinces et par d’autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l’autorité fédérale ou des communautés ;

[…] ».

Dans cette matière, les compétences dont l’exercice est confié à la Communauté germanophone sont formulées comme suit :

« Article 1er. La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce les compétences de la Région wallonne dans la matière des pouvoirs subordonnés visées :

[…]

3° à l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale, limité au financement général des communes ;

4° à l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale, telles que régies par le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d’intérêt public, modifié par les décrets du 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996, limité aux communes, fabriques d’église et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l’exercice des cultes reconnus et aux personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l’exercice de la morale laïque ;

[…] » Voetnoot 6 van het geciteerde advies: Décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 ‘relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés’ et décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 ‘relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés’..

Pour le financement des compétences dont l’exercice est ainsi confié à la Communauté germanophone, des moyens correspondants sont octroyés par la Région wallonne. Les moyens initialement prévus lors du transfert de compétences ont été révisés par décrets en 2009 Voetnoot 6 van het geciteerde advies: Décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 ‘modifiant l’article 3 du décret du 27 mai 2004 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés’ et décret de la Communauté germanophone du 27 avril 2009 ‘portant modification du décret du 1er juin 2004 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés’. et sont désormais déterminés comme suit :

« Art. 3. § 1er. Relativement au transfert de l’exercice des compétences visées à l’article 1er, une dotation de 21.265.000 euros est inscrite au budget des recettes et des dépenses de la Région wallonne de l’exercice 2009 et est octroyée à la Communauté germanophone.

§ 2. À partir de l’exercice budgétaire 2009, cette dotation est composée de trois tranches :

- une première d’un montant de 19.668.280 euros. Cette tranche sera adaptée annuellement, du pourcentage d’évolution majoré d’un pour cent à partir de 2010 ;

- une deuxième d’un montant de 1.277.376 euros. Cette tranche pourra à l’avenir évoluer sur la base d’une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone ;

- une troisième d’un montant de 319.344 euros. Cette tranche sera adaptée annuellement du pourcentage d’évolution à partir de 2010.

§ 3. Le pourcentage d’évolution visé au § 2 s’entend du taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée.

En attendant la fixation définitive de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l’article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ».

Selon les travaux préparatoires Voetnoot 6 van het geciteerde advies: Voir le commentaire des articles des décrets de 2004 (Doc. parl., Parl. wall., 2003-2004, n° 698/1, p. 3, et Doc. parl., Comm. germ., 2003-2004, n° 171/1, p. 3) ; voir également l’exposé des motifs des décrets de 2009 (Doc. parl., Parl. wall., 2008-2009, n° 986/1, p. 2, et Doc. parl., Comm. germ., 2008-2009, n° 154/1, p. 2). :

« S’il s’avérait que des transferts internes au budget wallon, réalisés après l’entrée en vigueur du présent décret, pourraient entraîner, dans le cadre des compétences non transférées, un traitement discriminatoire vis-à-vis des communes de langue allemande, une concertation aurait lieu à ce sujet en vue d’une éventuelle adaptation de la dotation transférée ».

3. Il ne se déduit nullement des décrets de transfert précités que la Communauté germanophone aurait été habilitée, dans le cadre des compétences ainsi décrites en matière de financement des pouvoirs locaux dont l’exercice lui est transféré par la Région wallonne, à mettre à charge de la province compétente sur son territoire, à savoir la province de Liège, tout ou partie du financement général des communes, en s’autorisant à cet effet de la compétence visée à l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 aout 1980.

Dès lors en effet que la Communauté germanophone, de commun accord avec la Région wallonne par l’adoption des décrets de transfert adoptés conformément à l’article 139 de la Constitution, a établi de manière précise la dotation en sa faveur à charge du budget de la Région wallonne et corrélative au transfert de compétences en matière de pouvoirs subordonnés, ce dernier transfert ne peut être interprété comme habilitant de surcroit la Communauté germanophone à mettre à charge de la province de Liège – dont le financement général est quant à lui resté de la compétence de la Région wallonne – une somme supplémentaire dédiée au financement général des communes de la région de langue allemande.

Le décret en projet excède par conséquent les compétences de la Communauté germanophone. »

Lees meer

Advies 68.356/4 van de Raad van State van 6 januari 2021 over een voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap ‘modifiant et abrogeant différentes dispositions en matière d’expropriations’

Blz. 3:

« OBSERVATION GÉNÉRALE

1. L’avant-projet de décret a pour objet d’apporter diverses modifications au décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 ‘relatif à la procédure d’expropriation’.

Il contient tout particulièrement des dispositions reflétant la volonté de la Communauté germanophone d’appliquer les chapitres II et III de ce décret dans sa sphère de compétences :

a) d’une part, en son article 5, il envisage d’insérer un article 6.1 dans le décret du 22 novembre 2018, destiné à indiquer que les dispositions du chapitre II de ce décret, qui règlent la procédure administrative à suivre en cas d’expropriation, « s’appliquent lorsque les autorités mentionnées à l’article 6 1 constatent que l’acquisition par expropriation est requise pour le développement de l’infrastructure ou pour la politique menée dans le cadre des compétences communautaires ou régionales dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone en vertu de l’article 139 de la Constitution » ;

b) d’autre part, l’article 8 de l’avant-projet propose de modifier l’article 21 du décret du 22 novembre 2018 en vue de prévoir que, conformément à l’article 6quater de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’ et à l’article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 avril 2019 ‘relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’aménagement du territoire et de certaines matières connexes’ Voetnoot 2 van het geciteerde advies: L’avant-projet vise ainsi le décret de la Communauté germanophone qui a cet objet. Pour respecter fidèlement l’article 139 de la Constitution, qui prévoit que c’est d’un commun accord que la Communauté germanophone et la Région wallonne peuvent décider, chacune par décret, que la Communauté germanophone exerce, dans la région de langue allemande, des compétences de la Région wallonne, il convient de faire également état du décret de la Région wallonne du 6 mai 2019 ‘relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’aménagement du territoire et de certaines matières connexes’., la procédure judiciaire organisée par le chapitre III du décret du 22 novembre 2018 s’applique en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien situé dans la région de langue allemande, sauf si l’expropriant est l’autorité fédérale ou une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi fédérale à recourir à des expropriations.

2. Quant au fond, rien ne s’oppose à ce que la Communauté germanophone modifie le décret du 22 novembre 2018 pour prévoir que les chapitres II et III de ce dernier s’appliquent dans sa sphère de compétences.

En effet :

a) L’article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 aout 1980, combiné avec l’article 51 de la loi du 31 décembre 1983 ‘de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone’, consacre le principe de la compétence de celle-ci pour déterminer les cas et les modalités d’expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques menées dans des matières qui relèvent de sa sphère de compétences, qu’il s’agisse de matières ressortissant à la compétence des Communautés ou de matières pour lesquelles la Communauté germanophone exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences de la Région wallonne.

À ce titre, la Communauté germanophone est compétente pour régler la procédure administrative à observer lorsqu’une expropriation est poursuivie dans le cadre de la mise en oeuvre d’une de ces politiques.

Aussi, en tenant compte du fait que le chapitre II du décret du 22 novembre 2018, qui règle la procédure administrative à suivre en cas d’expropriation, a notamment vocation à s’appliquer à des expropriations poursuivies dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques menées dans diverses matières pour lesquelles, après l’entrée en vigueur de ce décret, sont entrées en vigueur des dispositions transférant à la Communauté germanophone l’exercice des compétences de la Région wallonne sur le territoire de la région de langue allemande Voetnoot 3 van het geciteerde advies: Le décret du 22 novembre 2018 est entré en vigueur le 1er juillet 2019 (ceci en application de l’article 13, 1°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 17 janvier 2019 ‘portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation’). Plusieurs dispositions transférant à la Communauté germanophone l’exercice des compétences de la Région wallonne dans certaines matières sur le territoire de la région de langue allemande sont entrées en vigueur après le 1er juillet 2019 : ainsi par exemple les dispositions qui ont transféré à la Communauté germanophone l’exercice, sur le territoire de la région de langue allemande, des compétences de la Région wallonne dans la matière de l’aménagement du territoire, visée à l’article 6, § 1er, I, 1° à 6°, de la loi spéciale du 8 aout 1980, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (article 7 du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 et du décret de la Région wallonne du 6 mai 2019). , rien ne s’oppose à ce que la Communauté germanophone décide à présent de modifier le décret du 22 décembre 2018 pour rendre les dispositions du chapitre II de celui-ci applicables à toutes les expropriations poursuivies dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques menées dans des matières, quelles qu’elles soient, qui relèvent de sa sphère de compétences.

b) La procédure judiciaire propre à l’expropriation pour cause d’utilité publique fait l’objet, quant à elle, d’un régime particulier de répartition des compétences : l’article 6quater de la loi spéciale du 8 aout 1980 charge en effet les Régions de fixer la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien situé sur leur territoire, à l’exception de la compétence fédérale de déterminer les cas dans lesquels et les modalités, y compris la procédure judiciaire, selon lesquelles il peut être recouru à l’expropriation pour cause d’utilité publique par l’autorité fédérale et par les personnes morales habilitées par ou en vertu de la loi à recourir à des expropriations pour cause d’utilité publique.

Sous réserve de la compétence fédérale qui vient d’être indiquée, ce sont donc les Régions qui sont compétentes pour régler la procédure judiciaire propre aux expropriations pour cause d’utilité publique de biens situés sur leur territoire, y compris celles qui sont réalisées par des expropriants relevant d’autres niveaux de pouvoirs.

En ce qui concerne les biens situés sur son territoire, la Région wallonne a tout particulièrement mis en oeuvre cette compétence en adoptant les dispositions qui figurent au chapitre III du décret du 22 novembre 2018.

Entre-temps, en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 et du décret de la Région wallonne du 6 mai 2019, la Communauté germanophone a été chargée d’exercer, sur le territoire de la région de langue allemande, la compétence de la Région wallonne visée à l’article 6quater de la loi spéciale du 8 aout 1980.

Dès lors, c’est, à présent, la Communauté germanophone qui est compétente pour régler la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique de biens situés sur le territoire de la région de langue allemande, et ce quel que soit le pouvoir expropriant, à l’exception toutefois des hypothèses où l’expropriation est poursuivie par l’autorité fédérale ou par une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi à recourir à des expropriations pour cause d’utilité publique.

Au moment de l’entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2018, les décrets du 29 avril et du 6 mai 2019 n’étaient eux-mêmes pas encore en vigueur Voetnoot 4 van het geciteerde advies: Sur l’entrée en vigueur respective de ces trois décrets, voir la note de bas de page précédente. .

Aussi, en l’état, les dispositions du décret du 22 novembre 2018 qui sont relatives à la procédure judiciaire d’expropriation s’appliquent aussi bien à la région de langue allemande qu’à la région de langue française.

Par conséquent, une disposition par laquelle la Communauté germanophone, devenue compétente en la matière, indique, à l’article 21 du décret du 22 novembre 2018, que, conformément à l’article 6quater de la loi spéciale du 8 aout 1980 et à l’article 1er, alinéa 1er, 3°, des décrets du 29 avril et du 6 mai 2019, la procédure judiciaire organisée par le chapitre III du décret du 22 novembre 2018 s’applique en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien situé dans la région de langue allemande, sauf si l’expropriant est l’autorité fédérale ou une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi fédérale à recourir à des expropriations, n’a d’autre portée que de consacrer expressément une solution résultant de toute façon de l’application des règles qui régissent la matière.

Sans être formellement nécessaire, une telle disposition peut cependant être considérée comme utile, en l’espèce, à la bonne compréhension du droit applicable.

3. La question se pose de savoir ce qu’il en est de l’application, dans la Communauté germanophone, d’autres chapitres du décret du 22 novembre 2018 que les chapitres II et III.

La section de législation relève à cet égard qu’en ses articles 4 et 9, l’avant-projet contient des dispositions qui visent à apporter quelques modifications aux chapitres Ier et VI du décret du 22 novembre 2018. Ceci indique que l’auteur de l’avant-projet souhaite manifestement que d’autres chapitres du décret du 22 novembre 2018 que les chapitres II et III s’appliquent aussi à la Communauté germanophone.

Il convient, à ce sujet, d’observer ce qui suit :

a) Les chapitres IV et V du décret du 22 novembre 2018 contiennent des règles qui portent, respectivement, sur l’indemnité d’expropriation et sur le droit à rétrocession.

À l’instar des dispositions figurant au chapitre II du décret du 22 novembre 2018, ces règles relèvent de la compétence que détient la Communauté germanophone, en vertu de l’article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 aout 1980, combiné avec l’article 51 de la loi du 31 décembre 1983, pour déterminer les cas et les modalités d’expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques menées dans des matières qui relèvent de sa sphère de compétences, qu’il s’agisse de matières ressortissant à la compétence des Communautés ou de matières pour lesquelles la Communauté germanophone exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences de la Région wallonne.

b) L’article 6quinquies de la loi spéciale du 8 aout 1980 – disposition que l’article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 rend applicable à la Communauté germanophone – attribue aux Communautés et aux Régions la compétence de déterminer,

« [d]ans les limites de leurs compétences, […] qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une Communauté, une Région, un pouvoir subordonné tel que visé à l’article 6, § 1er, VIII, un centre public d’aide sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d’une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l’organisation et à l’administration interne d’une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d’une ou de plusieurs desdites autorités ou d’une filiale de cette entité ».

Il résulte des travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la sixième réforme de l’État’, qui a inséré l’article 6quinquies dans la loi spéciale du 8 aout 1980, que cette disposition confère tout particulièrement aux Communautés et aux Régions le pouvoir de régler, chacune dans le domaine de ses compétences matérielles, l’exercice de tâches, réalisées notamment par les comités d’acquisition, ayant pour objets « la passation d’actes authentiques de transmission, déclaration ou création d’un droit réel sur les immeubles », « la préparation, la négociation, l’achèvement et le suivi d’acquisitions à l’amiable (avec ou sans arrêté d’expropriation) » ainsi que « l’introduction et la poursuite des procédures d’expropriation au nom et pour le compte de l’organisme qui a décidé de procéder à l’expropriation » Voetnoot 5 van het geciteerde advies: Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 162. .

Dans le domaine de ses compétences matérielles – qu’il s’agisse de matières ressortissant à la compétence des Communautés ou de matières pour lesquelles la Communauté germanophone exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences de la Région wallonne –, la Communauté germanophone est donc compétente pour régler ces questions.

Par conséquent, le chapitre VI du décret du 22 novembre 2018, qui comporte une disposition visant à déterminer qui peut être mandaté par un expropriant pour l’estimation et la négociation en vue d’une cession amiable ainsi que la passation d’actes visés aux articles 26 et 27 du même décret, relève de la compétence ainsi attribuée à la Communauté germanophone dans le domaine de ses compétences matérielles.

c) Le chapitre VII du décret du 22 novembre 2018 est relatif à la formation des experts judiciaires.

Comme le chapitre III du même décret, il relève de la compétence que détient la Communauté germanophone, en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 et du décret de la Région wallonne du 6 mai 2019, pour régler la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique de biens situés sur le territoire de la région de langue allemande, quel que soit le pouvoir expropriant, à l’exception toutefois des hypothèses où l’expropriation est poursuivie par l’autorité fédérale ou par une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi à recourir à des expropriations pour cause d’utilité publique.

d) Enfin, le chapitre Ier du décret du 22 novembre 2018 comporte des dispositions générales et des définitions qui ont vocation à s’appliquer, selon le cas, à l’ensemble de ce décret ou à certaines de ses dispositions.

Il relève donc aussi, à un titre ou à un autre, de la compétence de la Communauté germanophone.

4. Il s’ensuit qu’il conviendrait que le décret en projet règle l’application, dans la Communauté germanophone, non seulement des chapitres II et III, mais aussi des chapitres Ier et IV à VII du décret du 22 novembre 2018.

À cet effet, la meilleure solution consisterait à insérer une disposition ayant cet objet parmi les dispositions générales figurant au chapitre Ier du décret du 22 novembre 2018.

Compte tenu des précisions apportées au point 3 ci-dessus, et si, comme il peut être supposé, la Communauté germanophone entend appliquer l’ensemble des dispositions des chapitres Ier à VII du décret du 22 novembre 2018 dans sa sphère de compétences, la disposition en question pourrait être rédigée comme suit :

« Les chapitres Ier à VII du présent décret s’appliquent aux expropriations pour cause d’utilité publique qui sont poursuivies dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques menées dans des matières qui relèvent de la sphère de compétences de la Communauté germanophone, au titre de matières ressortissant à la compétence des Communautés ou de matières pour lesquelles la Communauté germanophone exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences de la Région wallonne.

En outre, conformément à l’article 6quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l’article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 et du décret de la Région wallonne du 6 mai 2019 relatifs à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d’aménagement du territoire et de certaines matières connexes, les chapitres III et VII du présent décret, ainsi que les dispositions du chapitre Ier en tant qu’elles se rapportent aux dispositions des chapitres III et VII, s’appliquent à toute expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien situé dans la région de langue allemande, quel que soit l’expropriant, sauf s’il s’agit de l’autorité fédérale ou d’une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi fédérale à recourir à des expropriations ».

Si cette suggestion est retenue, les articles 5 et 8 de l’avant-projet seront omis. » »

Lees meer

Toelichting

Krachtens artikel 139 van de Grondwet kunnen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en het Parlement van het Waalse Gewest, op voorstel van hun respectieve regeringen, in onderlinge overeenstemming en elk bij decreet beslissen dat het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in het Duitse taalgebied geheel of gedeeltelijk bevoegdheden van het Waalse Gewest uitoefenen.

In het verleden hebben de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest een aantal maal van die mogelijkheid gebruik gemaakt:

  • in 19931994: voor de bevoegdheden inzake ‘monumenten en landschappen’ (artikel 6, § 1, I, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hierna BWHI) overgedragen. Oorspronkelijk was nog een uitzondering voorzien voor de ‘opgravingen’, maar die uitzondering werd in 2015 geschrapt;
  • in 1999: voor sommige bevoegdheden inzake tewerkstelling (artikel 6, § 1, IX, 1° tot 7° en 9° tot 13°, BWHI). Oorspronkelijk was de uitoefening van alle toenmalige gewestbevoegdheden inzake tewerkstelling overgedragen. Bij de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid van de gewesten inzake tewerkstelling aanzienlijk uitgebreid. In 2015 werd de uitoefening van die bijkomende bevoegdheden aan de Duitstalige Gemeenschap overgedragen. Wel is er nog een uitzondering voor de ‘bevordering van de buurtdiensten en –banen’ (artikel 6, § 1, IX, 6°, BWHI), de zogenaamde dienstencheques;
  • in 2004: voor sommige bevoegdheden betreffende de ondergeschikte besturen (artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1° en 4° tot 10°, BWHI, met bepaalde beperkingen, en artikel 7 BWHI);
  • in 2014: voor alle bevoegdheden inzake toerisme (artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 6° en 9°, BWHI).

In april en mei 2019 hebben de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest elk drie decreten aangenomen waarbij de uitoefening van de bevoegdheden in de volgende aangelegenheden wordt overgedragen:

  • alle bevoegdheden inzake huisvesting (artikel 6, § 1, IV, BWHI);
  • alle bevoegdheden inzake ‘ruimtelijke ordening’ (artikel 6, § 1, I, 1° tot 6°, BWHI), inzake ‘juridisch stelsel van de landwegenis’ (artikel 6, § 1, X, 2bis, BWHI), beperkt tot de gemeentewegen, en inzake ‘onteigening ten algemenen nutte’  (artikel 6quater, BWHI);
  • bepaalde bevoegdheden inzake energiebeleid. Het gaat meer bepaald om de toekenning van subsidies om warmteproductie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen (artikel 6, § 1, VII, eerste lid, f), BWHI) en van subsidies om diverse vormen van rationeel energieverbruik te bevorderen (artikel 6, § 1, VII, eerste lid, h), BWHI).

Een dergelijke overdracht van de uitoefening van bevoegdheden gaat gepaard met een overdracht van financiële middelen. De Duitstalige Gemeenschap ontvangt voor de uitoefening van elk van die bevoegdheden een jaarlijkse dotatie, die op de begroting van het Waalse Gewest wordt ingeschreven. In sommige gevallen worden ook personeelsleden en/of goederen overgedragen.  

Lees meer

Parlementaire voorbereiding van de decreten van maart 2014

Waals Parlement: dossier 997 (2013-2014)

Lees meer

Parlementaire voorbereiding van de decreten van december 2015

Waals Parlement: dossier 354 (2015-2016)

Lees meer

Parlementaire voorbereiding van de decreten van april 2019

Waals Parlement: dossier 1353 (2018-2019)

dossier 1354 (2018-2019)

dossier 1355 (2018-2019)

Lees meer

Relevante regelgeving

Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 17 januari 1994 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest in de aangelegenheid "Monumenten en Landschappen" (BS 16 maart 1994);

Decreet van het Waalse Gewest van 23 december 1993 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest in de aangelegenheid "Monumenten en Landschappen" (BS 12 februari 1994);


Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 10 mei 1999  betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen (BS 29 september 1999), err. BS 25 mei 2000));

Decreet van het Waalse Gewest van 6 mei 1999  betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen (BS 3 juli 1999);


Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen (BS 19 oktober 2004);

Decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen (BS 16 juni 2004);


Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 31 maart 2014 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake toerisme (BS 25 april 2014);

Decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 2014 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake toerisme (BS 10 april 2014);