Wetshistoriek

Vervangen bij de grondwetsherziening van 5 mei 1993 (BS 8 mei 1993).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Hof van Cassatie 18 november 2013, AR S.12.0138.F

“2. Artikel 110 Grondwet verleent de rechter het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen. Noch die bepaling, noch het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten verbieden de rechter van de collectieve schuldenregeling om aan de schuldenaar, onder de door de wet bepaalde voorwaarden, kwijtschelding te verlenen voor de schulden die het gevolg zijn van veroordelingen tot een strafrechtelijke boete wanneer die maatregel nodig is om de betrokkene en diens gezin een leven te laten leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.