Geraadpleegde versie
Art. 110.
De Koning heeft het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers en van de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen is bepaald.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex