Wetshistoriek

Eerste lid: Oorspronkelijk artikel van 1831;

Tweede lid: Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 5 mei 1993 (BS 8 mei 1993).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Lopende Zaken

Advies van de Raad van State van 13 april 2016 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest ‘houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds’, Parl.St. Vlaams Parlement 2015-2016, nr. 765/1

Blz. 133 :

«16.1. […]

Wat de bevoegdheid van de federale Regering en van de gemeenschaps- en gewestregeringen betreft, wordt traditioneel aangenomen dat de volgende aangelegenheden tot de lopende zaken behorenVoetnoot 15 van het geciteerde advies: Zie voor een bespreking van de draagwijdte van dit begrip onder meer: H. COREMANS, “Het regeringsontslag en zijn staatsrechtelijke en administratiefrechtelijke gevolgen”, RW 1967-68, kol. 2193-2206; G. CRAENEN, “De positie van een demissionair kabinet in België”, TBP 1977, 10-27; F. DELPÉRÉE, “Les affaires courantes en Belgique” in Service public et libertés. Mélanges offerts au Professeur Robert-Édouard Charlier, Éditions de l’université et de l’enseignement moderne, 1981, 51-67; A. MASCARENHAS GOMES MONTEIRO, “Réflexions sur la compétence d’un gouvernement démissionnaire”, Adm. Publ. 1976-77, 222-233; J. SALMON, “A propos des affaires courantes: état de la question”, JT 1978, 661-663; J. VANDE LANOTTE, “Neem plechtig uw hoofd af. Beschouwingen bij enkele actuele knelpunten in het Belgische publiekrecht”, RW 1988-89, (1145), 1152-1156; J. VELAERS en Y. PEETERS, “De ‘lopende zaken’ en de ontslagnemende regering”, TBP 2008, 3-19; S. WEERTS, “La notion d’affaires courantes dans la jurisprudence du Conseil d’Etat”, APT 2001, 111-118.: (1) de dringende zaken, zelfs al zijn het zaken van algemeen politiek belang, waarvan de regeling niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld, (2) de zaken van dagelijks bestuur waarvan het belang gering is, alsook (3) de zaken die meer zijn dan zaken van dagelijks bestuur maar ook geen algemeen politiek belang hebben, voor zover zij de normale voortzetting of beëindiging zijn van een regelmatig ingezette procedure, zij voor de kritieke periode beleidsmatig zijn beslecht en zij zonder overhaasting worden afgewerkt.»

Lees meer

Raad van State 8 juli 2013, nr. 224.298

“B. Quant à la seconde branche