Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel van 1831

Lees meer

Toelichting

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, artikel 3

1. Het Bureau van de Kamer bestaat uit:

a) een voorzitter;

b) drie ondervoorzitters;

c) bureauleden.

Onmiddellijk na onderzoek van de geloofsbrieven en tijdens de eerste vergadering van elke zitting, of binnen de volgende vijftien dagen, kiest de Kamer, overeenkomstig artikel 157, de voorzitter, die, zodra hij verkozen is, plaatsneemt aan het bureau.

Vervolgens benoemt de Kamer, overeenkomstig artikel 158, nr. 1, eerste zin, op voorstel van de politieke fracties, de ondervoorzitters en de in het eerste lid, c), bedoelde bureauleden, waarbij het voorzitterschap wordt meegerekend in de toewijzing van deze functies volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties en waarbij zoveel leden worden benoemd als nodig is opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

2. Het Bureau van de Kamer wordt aangevuld met:

a) de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

b) de voorzitters van de politieke fracties;

c) een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen in nr. 1 bedoeld lid van het Bureau heeft.

3. Het Bureau wijst de drie ondervoorzitters en twee van de in nr. 1, eerste lid, c), bedoelde bureauleden aan als lid van het bestuurscomité. Dat comité maakt integraal deel uit van het Bureau.

4. De ambtenaren-generaal van de Kamer nemen deel aan de vergaderingen van het Bureau. Zij staan het bestuurscomité bij in zijn taken.

Reglement van de Senaat, artikel 7

Uiterlijk binnen veertien dagen na de aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren installeert de Senaat zijn vast Bureau, dat is samengesteld uit :

1° een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter en twee bureauleden, die achtereenvolgens worden benoemd bij afzonderlijke verkiezingen;

2° de voorzitters van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies; zij zijn gelijkgesteld met de ondervoorzitters.

De voorzitters van de fracties vertegenwoordigd in de vaste commissies delen aan de voorzitter de naam mee van het lid van hun fractie dat hen bij verhindering zal vervangen.

Lees meer

Zie ook