Geraadpleegde versie
Art. 51.
Een lid van een van beide Kamers dat door de federale Regering wordt benoemd tot een ander bezoldigd ambt dan dat van minister en de benoeming aanneemt, houdt onmiddellijk op zitting te hebben en treedt niet weder in functie dan krachtens een nieuwe verkiezing.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex