Geraadpleegde versie
Art. 32.
Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex