Geraadpleegde versie
Art. 31.
Geen voorafgaand verlof is nodig om vervolgingen in te stellen tegen openbare ambtenaren wegens daden van hun bestuur, behoudens wat ten opzichte van de ministers en de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen is bepaald.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex