Geraadpleegde versie
Art. 30.
Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex