Geraadpleegde versie
Art. 28.
Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden in te dienen.
Alleen de gestelde overheden hebben het recht verzoekschriften in gemeenschappelijke naam in te dienen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex