Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen    

Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 11 maart 2021: Geraadpleegde versie