Geraadpleegde versie
Art. 99.
De voorwaarden sub 2° en 3° van artikel 16, § 3, eerste lid, gelden enkel voor de toekomstige geschillen alsook voor de hangende geschillen vanaf de inwerkingtreding van de wetten bedoeld in artikel 167, §§ 4 en 7 , van de Grondwet.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex