Annot. Art. 98
Art. 98.
In afwijking op de bepalingen van artikel 6, § 1,IX, kent, tot de datum van inwerkingtreding van de overeenkomsten tot omzetting van de tewerkgestelde werklozen in gesubsidieerde contractuelen en tot ten laatste 30 juni 1989, de nationale overheid de financiële tegemoetkoming toe bedoeld bij artikel 6, § 1, IX, 2°, tweede lid, voor elke tewerkgestelde werkloze overeenkomstig de artikelen 161 tot 170 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorzieningen en werkloosheid.