Annot. Art. 97
Art. 97.
De bepalingen van het koninklijk besluit van 30 juni 1982 tot vaststelling van de nadere regels voor de overgang van de personeelsleden van de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap, van de Franse Gemeenschap en van het Waalse Gewest naar hun respectieve Regering blijven van toepassing op alle personeelsleden overgedragen naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, zolang zij niet door de Koning worden gewijzigd.
Dit artikel treedt in werking samen met artikel 96 van de wet van 8 augustus 1980 zoals ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 8 augustus 1988.