Trefwoorden:Europese Unie
Annot. Art. 92quater
Art. 92quater.
Vanaf hun doorzending aan de Raad van de Europese Gemeenschappen worden de voorstellen van verordening en richtlijn en, in voorkomend geval, van de andere normatieve rechtshandelingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen overgezonden aan de Kamers en de Parlementen, elk wat hen betreft.
De Kamers kunnen een advies over deze voorstellen aan de Koning geven, overeenkomstig de nadere regelen bepaald door de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 , van de Grondwet.
De Parlementen kunnen een advies over deze voorstellen aan hun Regering geven.