Trefwoorden:culturele aangelegenheden, Franse Gemeenschap, territoriale bevoegdheid, persoonsgebonden aangelegenheden, Vlaamse Gemeenschap, territoriale bevoegdheid
Annot. Art. 92
Art. 92.
§ 1. Onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke Gemeenschap blijven gehandhaafd :
1° de regelingen inzake de erkenning en de subsidiëring betreffende de culturele aangelegenheden, andere dan bedoeld in artikel 4, 1° tot 10° van deze wet en betreffende persoonsgebonden aangelegenheden die op 1 januari 1980 van toepassing zijn in het Nederlands taalgebied en in het Frans taalgebied en die organismen of groeperingen betreffen welke afhangen van respectievelijk de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap;
2° de feitelijke toestanden welke op 1 januari 1980 bestonden betreffende :
- Home Susanne van Durme te Sint-Genesius-Rode
- Pensionnat Jules Lejeune te Wezembeek-Oppem
- La Maison te Linkebeek
- La Bergerie te Sint-Genesius-Rode.
§ 2. De in § 1 bedoelde regelingen en toestanden kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van de twee Gemeenschapsparlementen.
Ieder voorstel om zodanige wijziging aan te brengen, wordt vooraf aan de verenigde commissies voor samenwerking voorgelegd.