Trefwoorden:Franse Gemeenschap, onderwijspersoneel, gemeenschap, onderwijspersoneel, onderwijs, personeel, Vlaamse Gemeenschap, onderwijspersoneel
Annot. Art. 91bis
Art. 91bis.
§ 1. Met het oog op de uitoefening van de door de Grondwet toegewezen bevoegdheden, worden de personeelsleden van het in artikel 24 van de Grondwet bedoelde onderwijs, ingericht door het Rijk, van de Fondsen en de Inspectiediensten, bedoeld door de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, overgeheveld naar de Vlaamse of de Franse Gemeenschap, naargelang van het geval.
§ 2. De Koning bepaalt, na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel en bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, de datum en de regels omtrent de overdracht van het personeel van de Fondsen bedoeld in § 1. De bepalingen van artikel 88, § 2, tweede, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op die overdracht.
De personeelsleden bedoeld bij deze paragraaf worden naar de Gemeenschappen overgebracht, bij in Ministerraad overlegde koninklijke besluiten.