Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestregeringen, bekendmaking besluit, gemeenschaps- en gewestregeringen, inwerkingtreding besluit
Annot. Art. 84
Art. 84.
De bekendmaking en de inwerkingtreding van de besluiten van de Regeringen geschieden als volgt :
1° De besluiten van de Regeringen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt met een vertaling in het Frans of in het Nederlands, naargelang van het geval. De besluiten van de Waalse Gewestregering worden bekendgemaakt met bovendien een vertaling in het Duits.
Wanneer zij geen belang hebben voor de algemeenheid van de burgers, mogen de in het eerste lid bedoelde besluiten evenwel bij uittreksel bekendgemaakt worden of het voorwerp zijn van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad; wanneer hun bekendmaking geen openbaar nut heeft, mag daarvan afgezien worden.
2° De besluiten worden verbindend vanaf de tiende dag na die van hun bekendmaking, tenzij zij een andere termijn bepalen.
De besluiten waarvan kennis is gegeven aan de belanghebbenden, worden verbindend zodra daarvan kennis is gegeven of vanaf de bekendmaking, als deze voorafgaat.