Wetshistoriek

Vervangen bij de bijzondere wet van 5 mei 1993 (BS 8 mei 1993).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 7 februari 2016 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest ‘houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016’, Parl.St. Vlaams Parlement 2016-2017, nr. 1222/1

Blz. 21: