Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 27 augustus 2015 over een voorontwerp van decreet ‘houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie', Parl.St. Vlaams Parlement 2014-2015, nr. 477/1

Blz. 156:

"Tenzij er een specifieke reden bestaat om af te wijken van de gebruikelijke termijn van inwerkingtreding van decreten, vastgesteld bij artikel 56 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, dient te worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding, teneinde eenieder een redelijke termijn te geven om kennis te nemen van de nieuwe bepalingen."