Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 13 maart 2015 over een voorontwerp van decreet 'tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie', Parl.St. Vlaams Parlement 2014-2015, nr. 340/1

Blz. 59:

"Luidens artikel 17 van het ontwerp zal het aan te nemen decreet in werking treden op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Tenzij er een bijzondere reden is om af te wijken van de gebruikelijke termijn van inwerkingtreding van decreten (artikel 56 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’: de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Staatsblad), moet dat artikel worden weggelaten. De stellers van het ontwerp zullen er in elk geval over moeten waken dat de ontworpen regeling tijdig wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad."