Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 26 september 2016 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest ‘houdende instemming met de Overeenkomst die is aangenomen op de 21ste Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Parijs op 12 december 2015’, Parl.St. Vlaams Parlement 2016-2017, nr. 925/1

Blz. 29:

“4. ...

Krachtens artikel 190 van de Grondwet is alleen de wetgever bevoegd om te bepalen in welke vorm wetten en verordeningen bekendgemaakt moeten worden opdat ze verbindend zijn. Artikel 56 van de bijzondere wet van 8 januari 1980 bepaalt dat decreten verbindend zijn de tiende dag na die van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tenzij zij een andere termijn bepalen. Volgens het Hof van Cassatie is die bepaling van de Grondwet van overeenkomstige toepassing op internationale akten, zodat verdragen niet aan particulieren kunnen worden tegengeworpen zolang ze niet integraal in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt Voetnoot 5 van het geciteerde advies: Cass. 11 december 1953, Arr.Verbr. 1954, 252; Cass. 19 maart 1981, Arr. Cass. 1980-81, 808 en JT 1982, 565-567, noot J. VERHOEVEN..

Zie, in dezelfde zin:

Advies van de Raad van State van 22 september 2016 over een voorontwerp van decreet ‘portant assentiment à l’accord de Paris, adopté à Paris, le 12 décembre 2015’, Parl.St. Waals Parlement 2016-2017, nr. 666/1, blz. 12;

Advies van de Raad van State van 27 januari 2017 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest ‘houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, met bijlagen, bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december 2009 te Genève’, Parl.St. Vlaams Parlement 2016-2017, nr. 1191/1, blz. 36;

Advies van de Raad van State van 18 november 2015 over een voorontwerp van decreet ‘portant assentiment à l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010’, Parl.St. Waals Parlement 2015-2016, nr. 380/1, blz. 69.