Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 30 augustus 2016 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest ‘houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990, en het Protocol van 2000 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000’, Parl.St. Vlaams Parlement 2016-2017, nr. 924/1

Blz. 33:

“ALGEMENE OPMERKING

3. ...

Krachtens artikel 190 van de Grondwet is alleen de wetgever bevoegd om te bepalen in welke vorm wetten en verordeningen bekendgemaakt moeten worden opdat ze verbindend zijn. Krachtens artikel 55 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 worden de decreten na hun afkondiging in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, terwijl artikel 56 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt dat de decreten verbindend zijn de tiende dag na die van deze bekendmaking, tenzij zij een andere termijn bepalen. Volgens het Hof van Cassatie is artikel 190 van de Grondwet van overeenkomstige toepassing op internationale akten, zodat verdragen niet aan particulieren kunnen worden tegengeworpen zolang ze niet integraal in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt​ Voetnoot 2 van het geciteerde advies: Cass. 11 december 1953, Arr.Verbr. 1954, 252; Cass. 19 maart 1981, Arr. Cass. 1980-81, 808 en JT 1982, 565-567, noot J. VERHOEVEN.."

Zie, in dezelfde zin:

Advies van de Raad van State van 25 mei 2016 over een voorontwerp van decreet ‘portant assentiment à la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990 et au Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000’, Parl.St. Waals Parlement 2016-2017, nr. 655/1, blz. 8