Trefwoorden:constitutieve autonomie
Annot. Art. 49
Art. 49.
§ 1. De Parlementen kunnen, ieder voor zich, bij decreet de bepalingen van de artikelen 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 en 48, evenals de bepalingen van Hoofdstuk III, Afdeling II, wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.
§ 2. Het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Waals Parlement kunnen, ieder voor zich, bij decreet beslissen dat een lid van het Parlement dat tot lid van hun Regering wordt verkozen, onmiddellijk ophoudt zitting te hebben en weer in functie treedt na ontslag uit zijn functie als lid van de Regering. Het decreet voorziet in zijn vervanging in het Parlement.