Geraadpleegde versie
Art. 41.
Het is verboden in persoon aan de Parlementen verzoekschriften aan te bieden.
Elk Parlement heeft het recht de bij dat Parlement ingediende verzoekschriften naar de Regering te verwijzen. De Regering is verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken zo dikwijls als het Parlement het vordert.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex