Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, quorum, gemeenschaps- en gewestparlementen, stemming, gemeenschaps- en gewestparlementen, tweederde meerderheid, gemeenschaps- en gewestparlementen, volstrekte meerderheid
Annot. Art. 35
Art. 35.
§ 1. De Parlementen kunnen geen besluit nemen indien niet de meerderheid van hun leden tegenwoordig is.
§ 2. Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens hetgeen door de reglementen van de Parlementen zal worden bepaald met betrekking tot verkiezingen en voordrachten.
Bij staking van stemmen is het behandelde voorstel verworpen.
§ 3. In afwijking van het bepaalde in § 2, worden de decreten bedoeld in artikel 24, § 2 , van de Grondwet en in hoofdstuk II, afdelingen I en Ibis, en de artikelen 49, 59, § 3, en 63, § 4, van deze wet aangenomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.