Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, bureau
Annot. Art. 33. (FRANSE GEMEENSCHAP)
Art. 33. FRANSE GEMEENSCHAP
§ 1. Bij de opening van elke zitting neemt de uittredende Voorzitter van het Parlement, of, bij gebreke van hem, een uittredende Ondervoorzitter van het Parlement in de volgorde van het voorzitterschap, of, bij gebreke van hem, het lid van het Parlement met de grootste anciënniteit in die hoedanigheid van lid, het voorzittershap waar totdat de nieuwe Voorzitter benoemd wordt. Hij wordt door het jongste lid in jaren bijgestaan.
Het Parlement verkiest uit zijn leden zijn voorzitter, zijn ondervoorzitters en zijn secretarissen. Zij vormen het bureau van het Parlement.
§ 2. Bij de verkiezing van de leden van het bureau wordt, wanneer bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet is bereikt, overgegaan tot een tweede stemming om de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, te rangschikken, na eventuele verzaking. In voorkomend geval wordt de deelneming aan de tweede stemming bepaald met inachtneming van de in het tweede lid bepaalde regelen.
Bij staking van stemmen wordt de voorkeur verleend aan de kandidaat die ononderbroken het langst een parlementair mandaat vervult. Bij gelijke anciënniteit wordt de voorkeur gegeven aan de jongste kandidaat.