Trefwoorden:verkiezingen, verkiezingen, gemeenschaps- en gewestparlementen
Annot. Art. 26quater
Art. 26quater.
In de hoofdplaats van elke kieskring wordt een hoofdbureau van de kieskring samengesteld. Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement bepalen, ieder voor zich, bij decreet de hoofdplaats van de kieskringen.
Het hoofdbureau van de kieskring wordt voorgezeten door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd voor de hoofdplaats of, bij zijn ontstentenis, door de magistraat die hem vervangt. In de kieskringen waar geen rechtbank van eerste aanleg is, wordt het hoofdbureau van de kieskring voorgezeten door de vrederechter bevoegd voor de hoofdplaats of, bij zijn ontstentenis, door één van zijn platsvervangers naar dienstouderdom.
Het hoofdbureau van de kieskring bestaat, buiten de voorzitter, uit vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris, door de voorzitter aangewezen uit de kiezers van de hoofdplaats van de kieskring.