Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, onverenigbaarheden
Annot. Art. 24ter
Art. 24ter.
Het lid van het Vlaams Parlement of het Waals Parlement dat zich kandidaat heeft gesteld bij een verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of het Europese Parlement, en dat als effectief lid wordt verkozen, verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van lid van het Vlaams Parlement of het Waals Parlement op de dag van de geldigverklaring van het nieuwe effectieve mandaat.
Het lid van het Vlaams Parlement dat zich kandidaat heeft gesteld bij de verkiezing voor het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement en dat als effectief lid wordt verkozen, verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van lid van het Vlaams Parlement op de dag van de geldigverklaring van zijn nieuwe effectieve mandaat.
De leden bedoeld in het eerste en het tweede lid, verliezen hun hoedanigheid eveneens van rechtswege zodra ze hun nieuwe effectieve mandaat verzaken tussen de dag van de afkondiging van de verkozenen en de dag waarop hun nieuwe effectieve mandaat geldig wordt verklaard.
Dit artikel is ook van toepassing op de leden van het Vlaams Parlement of het Waals Parlement die ophielden zitting te hebben ten gevolge van hun verkiezing tot lid van hun regering, ten gevolge van hun benoeming tot minister of staatssecretaris van de federale regering of hun verkiezing tot minister of staatssecretaris van een andere gemeenschaps- of gewestregering.