Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, onverenigbaarheden, gemeenschaps- en gewestparlementen, verkiesbaarheidsvoorwaarden, verkiesbaarheidsvoorwaarden
Annot. Art. 24bis (WAALS GEWEST)
Art. 24bis. WAALS GEWEST
§ 1. Om rechtstreeks tot lid van het Vlaams Parlement of het Waals Parlement gekozen te kunnen worden, moet men :
1° Belg zijn;
2° het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten;
3° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
4° zijn woonplaats hebben :
a) voor de leden van het Vlaams Parlement bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, in een gemeente van het grondgebied van het Vlaamse Gewest en in overeenstemming daarmee ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van die gemeente;
voor de leden van het Vlaams Parlement bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, in een gemeente die deel uitmaakt van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in overeenstemming daarmee ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van die gemeente;
b) voor het Waals Parlement, in een gemeente van het grondgebied van het Waalse Gewest en in overeenstemming daarmee ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van die gemeente;
5° niet verkeren in een der gevallen van uitsluiting of van schorsing bedoeld in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.
De verkiesbaarheidsvereisten moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezing, met uitzondering van de woonplaats- en inschrijvingsvereisten waaraan reeds voldaan moet zijn zes maanden vóór de verkiezing.
§ 2. Onverminderd § 4, is het mandaat van lid van het Vlaams Parlement), van het Parlement van de Franse Gemeenschap en van het Waals Parlement onverenigbaar met de volgende ambten of mandaten :
1° lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers;
2° senator bedoeld in artikel 67, § 1, 5°, tot 7°, van de Grondwet;
3° federaal minister of staatssecretaris;
4° provinciegouverneur, gouverneur, vice-gouverneur, adjunct van de gouverneur, provincieraadslid, provinciegriffier;
5° arrondissementscommissaris;
6° een ambt van de rechterlijke orde;
7° staatsraad, assessor van de afdeling wetgeving of lid van het auditoraat, van het coördinatiebureau of van de griffie van de Raad van State;
8° rechter, referendaris of griffier in het Grondwettelijk Hof ;
9° lid van het Rekenhof;
10° militair in actieve dienst, met uitzondering van de reserveofficieren die weder zijn opgeroepen en van de dienstplichtigen;
11° behoudens wat de personeelsleden van het onderwijs betreft, lid van het personeel dat rechtstreeks onder het gezag staat (van het betrokken Parlement of de betrokken Regering); dienaangaande kan elk Parlement, bij decreet, een regime van politiek verlof organiseren ten voordele van de beambten die onder de bevoegdheid van de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest ressorteren.
§ 2. bis. Onverminderd het bepaalde in § 2, 3°, van dit artikel houdt een lid van het Vlaams Parlement, van het Parlement van de Franse Gemeenschap of van het Waals Parlement dat door de Koning tot federaal minister of staatssecretaris wordt benoemd en de benoeming aanneemt, onmiddellijk op zitting te hebben en neemt het zijn mandaat weer op wanneer de Koning een einde heeft gemaakt aan zijn ambt van minister of staatssecretaris. Het decreet stelt de nadere regelen van zijn vervanging in het betrokken Parlement vast.
§ 2. ter. Het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, van het Parlement van de Franse Gemeenschap en van het Waals Parlement kan worden gecumuleerd met ten hoogste één bezoldigd uitvoerend mandaat.
Als bezoldigde uitvoerende mandaten in de zin van het vorige lid worden beschouwd :
1° het ambt van burgemeester, van schepen en van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn ongeacht het daaraan verbonden inkomen;
2° elk mandaat in een openbare of particuliere instelling, uitgeoefend als vertegenwoordiger van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een provincie of van een gemeente, voor zover dat mandaat meer bevoegdheid verleent dan het loutere lidmaatschap van de algemene vergadering of van de raad van bestuur van die instelling en ongeacht het daaraan verbonden inkomen;
3° elk mandaat in een openbare of particuliere instelling, uitgeoefend als vertegenwoordiger van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een provincie of van een gemeente, voor zover dat mandaat een maandelijks bruto belastbaar inkomen oplevert van minstens 20 000 frank. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
§ 3. het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen, ieder wat hem betreft, bij decreet bijkomende onverenigbaarheden instellen.
§ 4. De mandaten van lid van het Vlaams Parlement, van het Parlement van de Franse Gemeenschap en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap zijn onderling onverenigbaar.
Het mandaat van lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap is onverenigbaar met dat van lid van het Waals Parlement wanneer het betrokken lid de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits heeft afgelegd.
§ 5. De leden van het Vlaams Parlement bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, die met toepassing van de §§ 2 en 3 van dit artikel en van artikel 12, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, hun mandaat in het Vlaams Parlement niet kunnen opnemen, worden in het Vlaams Parlement vervangen door hun opvolgers, verkozen op dezelfde lijsten als deze leden, in de volgorde waarin zij op elk van de bovengenoemde lijsten zijn verkozen.
De leden van het Waals Parlement die, overeenkomstig artikel 24, §§ 3 en 4, lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap zijn, maar met toepassing van de §§ 2, 3 en 4 van dit artikel, hun mandaat in het Parlement van de Franse Gemeenschap niet kunnen opnemen, worden in het Parlement van de Franse Gemeenschap vervangen door hun opvolgers, verkozen bij de verkiezingen van het Waals Parlement op dezelfde lijsten als deze leden, in de volgorde waarin zij op elk van de bovengenoemde lijsten zijn verkozen.
De leden van het Waals Parlement die, overeenkomstig artikel 24, § 3, lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap zijn, maar, met toepassing van § 4, tweede lid, van dit artikel, hun mandaat in het Parlement van de Franse Gemeenschap niet kunnen opnemen, worden in het Parlement van de Franse Gemeenschap vervangen door hun opvolgers, verkozen bij de verkiezingen van het Waals Parlement op dezelfde lijsten als deze leden, in de volgorde waarin zij op elk van de bovengenoemde lijsten zijn verkozen.
De leden van de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement die, overeenkomstig artikel 24, §§ 3 en 4, lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap zijn, maar, met toepassing van § 2 van dit artikel en van artikel 12, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, hun mandaat in het Parlement van de Franse Gemeenschap niet kunnen opnemen, worden in het Parlement van de Franse Gemeenschap vervangen door hun opvolgers, verkozen bij de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op dezelde lijsten van dezelfde taalgroep als deze leden, in de volgorde waarin zij op elk van de bovengenoemde lijsten zijn verkozen.
§ 6. Voor drie vierde van de leden van elke politieke fractie is het mandaat van lid van het Parlement onverenigbaar met een mandaat binnen een gemeentecollege.
In de zin van deze paragraaf dient onder politieke fractie te worden verstaan : het lid of de leden gekozen op eenzelfde lijst bij de regionale verkiezingen. Het Parlementslid dat tijdens de legislatuur uit zijn politieke fractie aftreedt of wordt geschrapt, wordt voor de toepassing van deze bepaling beschouwd als steeds behorend tot de verlaten politieke fractie.
Voor de toepassing van het maximum bedoeld in het eerste lid wordt elk decimaal getal opgetrokken tot het hoger volgende geheel getal als de decimaal hoger is dan 5. Het decimaal getal wordt evenwel automatisch tot het hoger geheel getal opgetrokken voor de kleinste democratische politieke fractie in het Parlement.
Bij de vernieuwing van het Waals Parlement wordt de lijst van de Parlementsleden bepaald waarop de onverenigbaarheid bedoeld in het eerste lid niet van toepassing is. Het betreft binnen elke fractie het kwart van de leden die in een gemeentecollege een mandaat uitoefenen en die bij de regionale verkiezingen het hoogste penetratiepercentage hebben behaald.
Het penetratiepercentage wordt berekend door het aantal naamstemmen behaald door de verkozene te delen door het aantal geldige stemmen uitgebracht in zijn kieskring.
Een verkozene die tijdens de legislatuur de eed moet afleggen, mag zijn mandaat van Parlementslid niet cumuleren met een mandaat van lid van een gemeentecollege.