Trefwoorden:constitutieve autonomie, gemeenschaps- en gewestparlementen, samenstelling
Annot. Art. 24
Art. 24.
§ 1.Het Vlaams Parlement bestaat uit :
1° 118 rechtstreeks gekozen leden;
2° 6 leden die hun woonplaats op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben en in die hoedanigheid rechtstreeks verkozen zijn in overeenstemming met artikel 30, § 1, eerste lid,
(opgeheven)
Het Vlaams Parlement kan bij decreet de aantallen bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, wijzigen en aanvullende samenstellingsregels bepalen. Het aantal leden bedoeld in het eerste lid, 2°, moet steeds gelijk zijn aan de verhouding van 6 tot 118 van het aantal leden bedoeld in het eerste lid, 1°. Indien het met toepassing van dit lid verkregen aantal geen geheel getal is, wordt de overblijvende fractie afgerond tot de eenheid of weggelaten naar gelang zij de helft van de eenheid bereikt of niet.
§ 2. Het Waals Parlement bestaat uit 75 rechtstreeks gekozen leden.
Het Waals Parlement kan bij decreet het aantal bedoeld in het eerste lid wijzigen en aanvullende samenstellingsregels bepalen .
§ 3. Het Parlement van de Franse Gemeenschap bestaat uit :
1° 75 leden van het Waals Parlement;
2° 19 leden gekozen uit en door de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bedoeld in artikel 23 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.
Het Parlement van de Franse Gemeenschap kan, bij decreet, de aantallen bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, wijzigen en aanvullende samenstellingsregels bepalen . Het aantal leden bedoeld in het eerste lid, 2°, moet steeds gelijk zijn aan de verhouding van 19 tot 75 van het aantal leden bedoeld in het eerste lid, 1°. Indien het met toepassing van dit lid verkregen aantal geen geheel getal is, wordt de overblijvende fractie afgerond tot de eenheid of weggelaten naar gelang zij de helft van de eenheid bereikt of niet.
Indien, als gevolg van de toepassing van het vorenstaande lid, het Parlement van de Franse Gemeenschap niet alle leden van de het Waals Parlement omvat, regelt het Parlement van de Franse Gemeenschap bij decreet op grond van objectieve regelen en in verhouding tot het stemcijfer van de lijsten behaald bij de verkiezingen van het Waals Parlement de wijze waarop de leden van het Waals Parlement worden gekozen om deel uit te maken van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de wijze waarop het aantal mandaten dat aan elke fractie toekomt, wordt bepaald.
§ 4. Indien het Waals Parlement het aantal van zijn leden verhoogt zodat het Parlement van de Franse Gemeenschap niet alle leden van het Waals Parlement omvat, bepaalt het Waals Parlement op grond van objectieve regelen en in verhouding tot het stemcijfer van de lijsten behaald bij de verkiezingen van het Waals Parlement tegelijk het aantal van degenen die deel uitmaken van het Parlement van de Franse Gemeenschap, alsook de wijze waarop zij worden gekozen en verdeeld over de fracties; het Parlement van de Franse Gemeenschap past in overeenstemming daarmee het aantal van zijn leden aan om de verhouding bedoeld in § 3, tweede lid, in acht te nemen.