Trefwoorden:gemeenschaps- en gewestparlementen, onverenigbaarheden, gemeenschaps- en gewestregeringen, onverenigbaarheden
Annot. Art. 23
Art. 23.
De onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de Ministers, gewezen Ministers en Ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers, bepaald bij de wet, zijn van overeenkomstige toepassing op de Gemeenschaps- en Gewestministers, alsook op de leden en gewezen leden van de Parlementen, wat betreft de ambten die van de Gemeenschap of het Gewest afhangen.
In afwijking van het eerste lid, mogen de leden van een Gemeenschapsparlement of -regering lid zijn van het personeel van het onderwijs van de betrokken Gemeenschap.