Trefwoorden:decreet, exclusieve territoriale bevoegdheidsverdeling, gewest, exclusieve territoriale bevoegdheidsverdeling, Vlaams Gewest, Vlaams Gewest, territoriaal toepassingsgebied, ... (toon meer)
Annot. Art. 19
Art. 19.
§ 1. Behoudens toepassing van artikel 10, regelt het decreet de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 4 tot 9, onverminderd de bevoegdheden die na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen door de Grondwet aan de wet zijn voorbehouden.
De decreten van het Vlaams Parlement vermelden of zij aangelegenheden regelen bedoeld in de artikelen 127 tot 129 van de Grondwet of in artikel 39 van de Grondwet.
§ 2. Het decreet heeft kracht van wet. Het kan de geldende wetsbepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
§ 3. De decreten inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, zijn van toepassing in het Vlaamse of het Waalse Gewest, al naar het geval.