Zie ook

Artikel 6, § 1, VI, tweede lid, 2° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen