Geraadpleegde versie
Art. 15.
De Staat waarborgt geen enkele van de door de Gemeenschap of het Gewest aangegane verbintenissen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex