Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, financiering
Annot. Art. 60sexies
Art. 60sexies.
§ 1. Artikel 68quinquies, § 1, van de financieringswet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
§ 2. De uitgaven die zijn uitgevoerd door de instellingen die ten laatste tot 31 december 2019 belast zijn met het administratief beheer en de uitbetalingen van de gezinsbijslagen overeenkomstig artikel 94, § 1bis, van de bijzondere wet en die ten laste van de Duitstalige Gemeenschap vallen, worden elk jaar verrekend met de in de artikelen 58terdecies en 58sexdecies bedoelde dotaties.
Er wordt rekening gehouden met de schatting van deze uitgaven voor de in artikel 54, § 1, vijfde lid, van de financieringswet voorziene doorstorting van de voorschotten.
§ 3. De vergoeding bedoeld in artikel 94, § 1ter, van de bijzondere wet bedraagt 80 % van de persoonlijke aandelen voor de zorgverstrekkingen bedoeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° tot 5°, van de bijzondere wet. Ze is verschuldigd door de Duitstalige Gemeenschap wanneer de genieters ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het Duitse taalgebied. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht van de in artikel 58quindecies bedoelde dotatie.