Geraadpleegde versie
Art. 50.
Deze wet treedt in werking op 1 oktober 1980.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex