Geraadpleegde versie
Art. 48.
De bepalingen van de wet tot oprichting van voorlopige Gemeenschaps- en Gewestinstellingen, ... zoals gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1979, houden op uitwerking te hebben, voor wat betreft het Vlaamse en het Waalse Gewest en voor wat betreft de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex