Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1980 (BS 15 augustus 1980).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies 67.666/3 van de Raad van State van 22 juli 2020 over een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ‘betreffende de lijst van reptielen die gehouden mogen worden en de minimumnormen voor het houden ervan’

Blz. 6:

“[ALGEMENE OPMERKINGEN]

4. Het ontwerp bevat een aantal delegaties van verordenende bevoegdheid aan de minister, naast delegaties van individuele beslissingsbevoegdheid. Blijkens de definitie van de term “Minister” in artikel 1, 2°, van het ontwerp zou die verordenende bevoegdheid ook kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke staatssecretaris.

De gewestelijke staatssecretarissen maken evenwel geen deel uit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.Voetnoot 5 van het geciteerde advies: Artikel 41, § 2, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989.  Dat impliceert dat de mogelijkheid van delegatie van verordenende bevoegdheid aan regeringsleden Voetnoot 6 van het geciteerde advies: Artikel 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gelezen in samenhang met artikel 36, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989.  voor hen niet geldt. Voetnoot 7 van het geciteerde advies: RvS 10 maart 1997, nr. 65.049, Van Poppel; RvS 16 november 2006, nr. 164.853, asbl Union des Entreprises de Bruxelles Om daarover geen enkele dubbelzinnigheid te laten bestaan, zou de vermelding van de gewestelijke staatssecretaris moeten worden weggelaten uit de definitie in artikel 1, 2°, van het ontwerp en zou enkel bij de ontworpen delegaties van individuele beslissingsbevoegdheid bijkomend in een delegatie aan die staatssecretaris kunnen worden voorzien.”

Lees meer