Geraadpleegde versie
Art. 38.
Op de in artikel 37 bedoelde diensten, waarvan de werkkring uitsluitend gemeenten met een speciale taalregeling uit eenzelfde taalgebied omvat, is de taalregeling van toepassing die door de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken is opgelegd aan de plaatselijke diensten van die gemeenten.
In die diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden als hij niet een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, vastgestelde kennis heeft van de taal van het gebied.
De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de bepalingen van het eerste lid.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex