Geraadpleegde versie
Art. 37.
De bepalingen van deze afdeling zijn toepasselijk op de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Vlaamse Regering, van de Franse Gemeenschapsregering en van de Waalse Gewestregering, waarvan de werkkring niet het gehele ambtsgebied van de Gemeenschap of het Gewest, al naar het geval, bestrijkt.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex