Geraadpleegde versie
Art. 36.
§ 1. Behoudens de bepalingen van § 2, gebruiken:
1° de diensten van de Vlaamse Regering het Nederlands als bestuurstaal ;
2° de diensten van de Franse Gemeenschapsregering en die van de Waalse Gewestregering, het Frans als bestuurstaal.
§ 2. Met betrekking tot de gemeenten met een speciale taalregeling uit hun ambtsgebied, is op de in § 1 bedoelde diensten, de taalregeling van toepassing die door de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken in opgelegd aan de plaatselijke diensten van die gemeenten, voor de berichten, mededelingen en formulieren die bestemd zijn voor het publiek, voor de betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van akten, getuigschriften, verklaringen en vergunningen.
Voor hun betrekkingen met de openbare besturen, waarvan de zetel gevestigd is in een gemeente van het Duits taalgebied, gebruiken de diensten van de Waalse Gewestregering het Duits.
§ 3. In de in § 1 genoemde diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden, als hij niet een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, vastgestelde kennis heeft van de bestuurstaal.
Op voorwaarde dat ze een voldoende kennis van het Frans bewijzen, kunnen evenwel kandidaten die hun onderwijs genoten hebben in het Duitse taalgebied evenals de kandidaten die hun onderwijs in het buitenland hebben genoten in het Duits en zich op een bij de wet erkende gelijkwaardigheid van diploma's of getuigschriften kunnen beroepen, benoemd of bevorderd worden in de diensten van de Waalse Gewestregering.
De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de bepalingen van § 2.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex