Geraadpleegde versie
Art. 35.
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en de Waalse Gewestregering, waarvan de werkkring het gehele ambtsgebied van de Gemeenschap of het Gewest, al naar het geval, bestrijkt.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex