Huidige taal
Art. 33.
Bij het in artikel 31 bedoeld Overlegcomité wordt door de Eerste Minister, de Voorzitter van een Regering of, in de gevallen en volgens de modaliteiten voorzien in artikel 32, § 4, door de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering elk ontwerp van beslissing of elke beslissing van een Minister, van een Regering van het Verenigd College of één hunner leden aanhangig gemaakt wegens het feit dat één der betrokken partijen de procedures van overleg, van betrokkenheid, van het geven van informatie, van advies, van eensluidend advies, van akkoord, van gemeenschappelijk akkoord, de samenwerkingsakkoorden bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen uitgezonderd, en van voorstellen die de betrekkingen tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffen en die voorzien zijn door of krachtens de wetten tot uitvoering van de artikelen 59bis, 59ter, 107quater, 108ter en 115 van de Grondwet, niet heeft nageleefd.
In dat geval en in afwijking van artikel 32, § 6, wordt de betwiste beslissing of de uitvoering ervan geschorst tot op het ogenblik dat het Overlegcomité volgens de procedure van de consensus vaststelt dat de voorgeschreven procedureregels in acht genomen werden, zonder dat de schorsing een termijn van 120 dagen mag overschrijden.
Andere talen