Wetshistoriek

Ingevoegd bij de wet van 16 juni 1989 (BS 17 juni 1989), gewijzigd bij de wet van 5 mei 1993 (BS 8 mei 1993).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Schriftelijke vraag nr. 6-445 van de heer Anciaux d.d. 13 februari 2015 aan de eerste minister

Interministeriële conferenties - Oprichting

13/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 11/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-445 d.d. 13 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 31bis van de gewone wet van 9 augustus 1980 op de hervorming der instellingen regelt de mogelijkheid die het Overlegcomité heeft om overleg en samenwerking tussen de federale staat, de Gemeenschappen en Gewesten te regelen. Daartoe kan het Overlegcomité specifieke interministeriële conferenties (IMC) oprichten.

Op 28 januari 2015 vond de eerste formele bijeenkomst van het Overlegcomité tijdens deze legislatuur plaats.

1. Welke interministeriële conferenties bestonden er voordien?

2. Wie was er lid van die interministeriële conferenties?

3. Werden er door het Overlegcomité wijzigingen aangebracht aan de lijst en de samenstelling van de bestaande interministeriële conferenties?

4. Indien er wijzigingen werden aangebracht, welke conferenties werden er afgeschaft en welke IMC's werden er opgericht en om welke reden?

5. Kan de juiste samenstelling en de juiste doelstelling van elke IMC gegeven worden?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2015 :

1 en 2. Op het einde van de regering Di Rupo I bestonden er 19 Interministeriële Conferenties:

1. Institutionele Hervormingen

2. Economie en Energie

3. Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie

4. Wetenschapsbeleid en Cultuur

5. Buitenlands Beleid

6. Buitenlandse Handel

7. Financiën en Begroting

8. Binnenlandse Zaken

9. Tewerkstelling, Vorming en Sociale Economie

10. Ambtenarenzaken en Modernisering van de overheidsdiensten

11. Landbouwbeleid

12. Volksgezondheid

13. Leefmilieu

14. Integratie in de Maatschappij

15. Stedelijk Beleid en Huisvesting

16. Welzijn, Sport en Familie

17. Veiligheid- en Handhavingsbeleid

18. Drugs

19. Duurzame Ontwikkeling

Bijlage 1, het document van 5 november 2013, bevat de laatste versie van de samenstelling van deze conferenties. Dit overzicht werd, zoals steeds, medegedeeld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat.

3 en 5. Het Overlegcomité van 28 januari en 25 februari 2015 heeft zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van de volgende 19 Interministeriële Conferenties:

1. Institutionele Hervormingen

2. Economie, KMO's, Zelfstandigen en Energie

3. Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie

4. Wetenschapsbeleid en Cultuur

5. Buitenlands beleid

6. Buitenlandse handel

7. Financiën en Begroting

8. Binnenlandse Zaken

9. Veiligheids- en Handhavingsbeleid

10. Arbeidsmarktbeleid, Socio-professionele en Sociale Inschakeling

11. Ambtenarenzaken en Modernisering van de overheidsdiensten

12. Landbouwbeleid

13. Volksgezondheid

14. Leefmilieu

15. Duurzame Ontwikkeling

16. Grootstedenbeleid, Integratie en Huisvesting

17. Welzijn, Sport en Familie

18. Justitiehuizen

19. Statistiek

Bijlage 2, het document van 19 februari 2015, bevat de actuele samenstelling van deze conferenties, zoals goedgekeurd door het Overlegcomité van 25 februari 2015.

4. Uit de vergelijking van beide overzichten kan de evolutie in het aantal, de benaming en de opdracht van de Interministeriële Conferenties worden afgeleid. Deze actualisering was onder andere nodig door de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming (bijvoorbeeld: Justitiehuizen), keuzes in het beleid, zowel van de federale Staat als van de Gemeenschappen en de Gewesten, en de evolutie in de Europese regelgeving (bijvoorbeeld: Statistiek).

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld.  Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.”

Lees meer