Huidige taal
Art. 31.
§ 1. Er wordt een Overlegcomité opgericht dat, met inachtneming van de taalpariteit, bestaat uit:
1) de Regering vertegenwoordigd door de Eerste Minister en vijf van haar leden aangeduid bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit;
2) de Vlaamse regering vertegenwoordigd door haar Voorzitter en één van haar leden;
3) de Franse Gemeenschapsregering vertegenwoordigd door haar Voorzitter;
4) de Waalse Gewestregering vertegenwoordigd door haar Voorzitter;
5) de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vertegenwoordigd door haar Voorzitter en één van haar leden, die tot de andere taalgroep behoort.
§ 2. Indien echter in toepassing van artikel 1, § 4, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bevoegdheden van de Waalse Gewestexecutieve worden uitgeoefend door de Franse Gemeenschapsexecutieve, wordt deze laatste in het Overlegcomité vertegenwoordigd door haar Voorzitter en door één van haar leden.
§ 3. Onverminderd de in § 1 bepaalde samenstelling, heeft de Voorzitter van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting met stemrecht in het Overlegcomité ter voorkoming en regeling van de belangenconflicten als bedoeld in de artikelen 32 en 33, waarin hetzij het Parlement, hetzij de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betrokken is.
Andere talen