Trefwoorden:belasting, provincie en bovengemeentelijk bestuur
Annot. Art. 16
Art. 16.
§ 1. Van 1 januari 1982 af kunnen de provincies geen belastingen meer vestigen, noch heffen. Van deze datum af zal het inkomen uit belastingen voor elke provincie jaarlijks vervangen worden door andere inkomensbronnen en dit voor eenzelfde bedrag als de opbrengst van hun belastingen in het jaar 1981 ; dit bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan de evolutie van de gemiddelde index der consumptieprijzen van het voorgaande jaar.
§ 2. De vervanging van de provinciale belastingen door andere inkomensbronnen, zoals bedoeld in § 1, zal bij wet worden geregeld. Deze wet moet vóór 31 juli 1981 worden aangenomen.
§ 3. Ingeval de wet bedoeld in § 2 niet wordt aangenomen vóór 30 juni van dat jaar voorziet de wet in de vervanging door andere inkomensbronnen zoals bedoeld in § 1.
§ 4. Indien vóór 30 juni 1982 geen wet is aangenomen als bedoeld in de laatste zin van § 3, herkrijgen de provincies de bevoegdheid tot het vestigen en heffen van belastingen en dit zolang bij wet niet is voorzien in de vervanging van inkomensbronnen, als bedoeld in § 1.