Trefwoorden:internationale organisaties, internationale verplichting, substitutie, internationale aansprakelijkheid van de Staat, supranationale organisaties, volkenrechtelijke instelling
Annot. Art. 169
Art. 169.
Om de naleving van internationale of supranationale verplichtingen te verzekeren, kunnen de in de artikelen 36 en 37 bedoelde machten, mits de door de wet bepaalde voorwaarden worden nageleefd, tijdelijk in de plaats treden van de in de artikelen 115 en 121 bedoelde organen. Deze wet moet worden aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.