Parlementaire voorbereiding

Verslag namens de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53-3201/4

Blz. 52:

"B. Antwoorden van de staatssecretaris

[…]

5. Gezinsbijslagen

Er wordt verwezen naar de besprekingen in de Senaat. Getuige daarvan de meer dan tien bladzijden in het verslag in dit verband, enkel en alleen over de standstill-verplichting die wordt ingeschreven in artikel 23 van de Grondwet.

De staatssecretaris benadrukt het volgende (stuk Senaat, nr. 5-2240/1, blz. 2): “Die bepaling legt de wetgever dus de verplichting op om geen afbreuk te doen aan de rechten die in de wetgeving worden gewaarborgd. De standstill-verplichting impliceert dat twee elkaar in de tijd opvolgende algemene rechtsnormen globaal bekeken een gelijkwaardig niveau van bescherming moeten bieden, waarbij de nieuwe rechtsnorm het bestaande beschermingsniveau niet aanzienlijk kan doen dalen zonder dat redenen van algemeen belang dit zouden verantwoorden.

Belangrijk hierbij is dat de rechtsnormen globaal bekeken evenwaardig moeten zijn en dat een wijziging kan worden doorgevoerd om redenen van algemeen belang. De standstill-verplichting is niet nieuw in de sociale zekerheid, want reeds van toepassing. Daarom wordt eenieders recht op een minimum aan sociale bescherming grondwettelijk verankerd.

Het is trouwens de ambitie van de institutionele meerderheid om ervoor te zorgen dat de autonomie voldoende ruim is: daarvoor verwezen naar de toelichting en de omvang van de overdracht (zowel werknemers, zelfstandigen, overheidspersoneel en gewaarborgde kinderbijslag; kinderbijslag, geboortepremies, adoptiepremies). Voorbeelden: De kinderbijslag kan dus wel degelijk loonafhankelijk worden gemaakt of, zoals in de geciteerde voorbeelden, niet langer worden toegekend bij inkomens boven 1 miljoen euro. Eventueel kan worden beslist om meer kinderbijslag toe te kennen voor het eerste kind en minder voor de volgende kinderen. De grondwettelijke verankering moet wel steeds gerespecteerd blijven."